Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 14:17

Διαδικασία επανεγκατάστασης Εφαρμογής σε νέο pc ( Μεταφορά / Format)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Σκοπός: Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε στην περίπτωση που επιχειρήσετε μεταφορά της εφαρμογής σε νέο pc ή στη περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε format στο pc που φέρει την εγκατάσταση.


Γενικά Στοιχεία: Οι εφαρμογές που είναι στηριγμένες στην πλατφόρμα Pegasus ERP 3.12 χρησιμοποιούν σαν βάση δεδομένων τη MySQL.
Ο βασικός φάκελος της Εφαρμογής είναι ο TESAESA ο οποίος περιέχει:

 • το MySQL Server ο οποίος και αποτελεί τη βάση δεδομένων μας
 • το Pegasus ERP Client (ο οποίος και περιέχει τις τοπικές ρυθμίσεις (πχ Παραστατικά, Τίτλοι Εκτυπώσεων, Γραμματοσειρές κ.ο.κ) 

Σημαντική Σημείωση:Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να έχετε πάρει back up μέσα των δεδομένων σας μέσα από την Εφαρμογή (Υποστήριξη ->Συντήρηση Κεντρικών Πινάκων Εφαρμογής -> Back up) . Το αρχείο αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξετε. 


Υπάρχουν 2 περιπτώσεις λειτουργίας της Εφαρμογής:

 • Σε δίκτυο:

Στον server (Κεντρικό μηχάνημα) βρίσκεται εγκατεστημένος ο φάκελος TESAESA με τον MySQL Server & το εκάστοτε Pegasus ERP Client. Σε παλιότερες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ο c:\program files\TESAE SA. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει τον σωστό φάκελο.  
Τον φάκελο της εφαρμογής τον εντοπίζουμε από το εικονίδιο της έναρξης ->Δεξί κλικ ->Properties και ελέγχουμε το φάκελο εκκίνησης.  
Τον φάκελο της MySQL μπορούμε να το δούμε στα services του Η/Υ. 

Σε κάθε τερματικό (Λοιπές θέσεις εργασίας πέραν του κεντρικού μηχανήματος)  εγκαθίσταται μόνο το Pegasus ERP Client το οποίο "βλέπει" τη βάση του server. 

 • Σε έναν υπολογιστή:

Αν η εφαρμογή λειτουργεί σε έναν Η/Υ τότε αυτός έχει και τα δύο τμήματα (MySQL Server και Pegasus ERP Client). 


Περίπτωση 1 (Λειτουργία σε Δίκτυο & format στον Server)

Πριν το format:

. Σταματάμε το service της MySQL. Από την επιλογή Computer -> δεξί κλικ -> Manage -> Services & Applications -> Services βρίσκουμε το service με όνομα MySQL ή MySQL Instance for Pegasus. 

Σημείωση: Για την εκκίνηση και διακοπή του service της MySQL (βήματα α' & στ')  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εκτελέσιμα αρχεία του start-stop-mysql50.zip 

. Παίρνουμε ένα αντίγραφο από όλο το φάκελο tesaesa (ή οποιος είναι ο φάκελος της εφαρμογής) ελέγχοντας ότι περιέχει τους απαραίτητους φακέλους. Μπορούμε να αντιγράψουμε και το φάκελο c:\pegtemp ο οποίος περιέχει προσωρινά αρχεία της εφαρμογής. 

1γ. Εάν υπάρχει εγκατεστημένος Φορολογικός Μηχανισμός θα πρέπει να πάρετε και τα αρχεία των υπογραφών.

Αν χρησιμοποιήτε ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 τότε οι υπογραφές είναι στον υποφάκελο fhmpeg της εφαρμογής. 
Αν χρησιμοποιήτε ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 με το RapidSrv για χρηση από περισσότερους Η/Υ τότε οι υπογραφές είναι στο φάκελο c:\fiscal files ή όποιον άλλο είχατε ορίσει

Μετά το format:

. Αντιγράφουμε τους φακέλους που έχουμε πάρει backup στον νέο δίσκο στις ίδιες διαδρομές όπως ήταν και στο παλιό. 

. Συστήνουμε η  νέα διαδρομή του φακέλου της MySQL να παραμείνει η ίδια όπως ήταν πριν το format. Εάν παρόλα αυτά την αλλάξετε, τότε θα πρέπει μέσα στο αρχείο με όνομα "my.ini" που βρίσκεται στον φάκελο της MySQL να αλλάξουμε την παλιά διαδρομή με την νέα (στις παραμέτρους basedir και datadir).

1στ.Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε εκκίνηση του service της MySQL.

Αν έχετε MySQL Server V 5.0 τόττε θα ακολουθήσετε τα παρακάτω : 
Από την γραμμή εντολών MSDOS (Command Prompt as Administrator ) εκτελούμε τις εξής εντολές
[Για να μπορέσετε να εκτελέσετε τις παραπάνω εντολές θα πρέπει να τρέξετε το command prompt (cmd) σαν Διαχειριστής]: 

c:
cd "\TESAESA"     //(ή όποιος είναι ο νέος φάκελος)
cd MySQLServer
cd bin
mysqld-nt --install
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βγάλει μήνυμα ότι έγινε η εγκατάσταση του service. Αν έχει βγάλει μήνυμα λάθους τότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να γίνει έλεγχος του συστήματος. 

Αν έχετε κάνει εγκατάσταση του MySQL 5.6 από αρχεία που υπάρχουν στο tesae.com τότε θα πρέπει να υπάρχει το startMySQL.bat μέσα στο φάκελο TESAESA\MySQL_56_32b ή TESAESA\MySQL_56_64b. Αν υπάρχει, απλά το εκτελείτε σαν διαχειριστής. 

Σημ
:Αν το service το βρίσκει ήδη εγκατεστημένο και θέλετε να το απεγκαταστήσετε για να κάνετε πάλι εγκατάσταση, δίνετε sc delete MySQL (MySQL το όνομα του Service)
Υπενθύμιση: Για την εκκίνηση και διακοπή του service της MySQL (βήματα α' & στ')  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εκτελέσιμα αρχεία του start-stop-mysql50.zip 


. Στο νέο Η/Υ Από την επιλογή Computer -> δεξί κλικ -> Manage -> Services & Applications -> Services βρίσκουμε το service με όνομα MySQL ή MySQL Instance for Pegasus και το ξεκινάμε (πατάμε Start - εναρξη). Αν έχει βγάλει μήνυμα λάθους τότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να γίνει έλεγχος του συστήματος. Διαβάστε τι έχει γράψει στο αρχείο με κατάληξη .err στον υποφάκελο data του MySQL Service. 

. Μέσα στο φάκελο της εφαρμογής (το όνομα του φακέλου είναι ανάλογο της εφαρμογής σας) υπάρχει το αρχείο pegc312 το οποίο πρέπει να βγάλετε σαν συντόμευση. Την συντόμευση θα την ορίσετε να εκτελείται σαν Διαχειτιστής (administrator). Αν η εφαρμογή δεν βλέπει τον server (ενώ αυτός λειτουργεί κανονικά) θα πρέπει να εγκαταστήσετε και τον MySQL ODBC Driver

1
θ. Αν έχετε και Apache server εγκατεστημένο (για επικοινωνία με PDA) τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και τον Apache οποίος είναι στο φάκελο C:\TESAESA\servers\Apache24

Από την γραμμή εντολών MSDOS (Command Prompt as Administrator ) εκτελούμε τις εξής εντολές [Για να μπορέσετε να εκτελέσετε τις παραπάνω εντολές θα πρέπει να τρέξετε το command prompt (cmd) σαν Διαχειριστής]: 

c:
cd "\TESAESA\servers\Apache24"     //(ή όποιος είναι ο νέος φάκελος)
cd bin
httpd -k install
httpd -k start

Περίπτωση 2 (Λειτουργία σε Δίκτυο & format σε ένα Client)

Πριν το format:

. Παίρνουμε ένα αντίγραφο από όλο το φάκελο Pegasus ERP ελέγχοντας ότι περιέχει τους απαραίτητους φακέλους. 

. Εάν υπάρχει εγκατεστημένος Φορολογικός Μηχανισμός θα πρέπει να πάρετε και τα αρχεία των υπογραφών.

Αν χρησιμοποιήτε ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 τότε οι υπογραφές είναι στον υποφάκελο fhmpeg της εφαμρογής. 
Αν χρησιμοποιήτε ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 με το RapidSrv για χρηση από περισσότερους Η/Υ τότε οι υπογραφές είναι στο φάκελο c:\fiscal files ή όποιον άλλο είχατε ορίσει

Μετά το format:

. Αντιγράφουμε το φάκελο της εφαρμογής στο μηχάνημα που έχουμε πραγματοποιήσει format.

Μέσα στο φάκελο της εφαρμογής (το όνομα του φακέλου είναι ανάλογο της εφαρμογής σας) υπάρχει το αρχείο pegc312 το οποίο πρέπει να βγάλετε σαν συντόμευση. Την συντόμευση θα την ορίσετε να εκτελείται σαν Διαχειτιστής (administrator). Αν η εφαρμογή δεν βλέπει τον server (ενώ αυτός λειτουργεί κανονικά) θα πρέπει να εγκαταστήσετε και τον MySQL ODBC Driver

. Όταν εκτελέσετε τη συντόμευση θα σας εμφανίσει το μήνυμα Καταχώρησης της βάσης.  Στο πεδίο "Όνομα Υπολογιστή" θα δώσετε την ip του server. Δεν θα τροποποιήσετε κανένα άλλο πεδίο. Θα επιλέξετε Καταχώρηση και στο επόμενο μήνυμα θα επιλέξετε να δημιουργηθεί η βάση Pegasus. 

Περίπτωση 3 (Λειτουργία σε ένα μόνο Μηχάνημα)

Ακολουθείτε τα βήματα που περιγράφονται στη Περίπτωση 1. 

Σημειώσεις: 
1. 
Οι εντολές που αναφέρονται παραπάνω, για την εγκατάσταση των services, εκτελούνται από το command prompt το οποίο θα πρέπει να το εκτελέσετε σαν administrator. Είναι πιθανό, αν έχετε windows 10 να μην υπάρχει στο menu (υπάρχει το power shell αντί του command prompt). Σε αυτήν την περίπτωση θα το αναζητήσετε (cmd.exe) και θα το εκτελέσετε σαν administrator. 
Φυσικά οι εντολές μπορούν να εκτελεστούν και από το Power Shell, αλλά θα πρέπει να δίνετε το πλήρες μονοπάτι τους. 
Για παράδειγμα αντί του mysld-nt.exe θα πρέπει να πληκτρολογήσετε .\mysqld-nt.exe

Θέλετε τοπικό λογισμικό? - Σας προτείνουμε Pegasus ERP!

Η εφαρμογή Μηχανογράφησης που αναζητάς είναι εδώ! Pegasus μElite: Η Οικονομικότερη Και Αξιόπιστη Λύση Για Το myData Και Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

 • Απεριόριστες θέσεις εργασίας.
 • Αυτόματη διασύνδεση με Γ.Γ.Π για αναζήτηση στοιχείων με το Α.Φ.Μ. 
 • Εύκολη δημιουργία και αποστολή παραστατικών στο myData.
 • Εύκολη αναβάθμιση προγράμματος χωρίς επέμβαση τεχνικού.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω συστήματος ticketing στην ΤΕΣΑΕ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από InfoGate
 • Μόνο 149€ και με δώρο το πρώτο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης

Θέλετε διαδικτυακό ERP? - Έχουμε την λύση...Pegasus Web App ERP

Η εφαρμογή Μηχανογράφησης που δουλεύεις από όπου και αν βρίσκεσαι κάθε στιγμή! Pegasus Web App: Η Οικονομικότερη Και Αξιόπιστη Λύση Για Το myData Και Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

 • Απεριόριστοι χρήστες και δυνατότητα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου
 • Αυτόματη διασύνδεση με Γ.Γ.Π για αναζήτηση στοιχείων με το Α.Φ.Μ. 
 • Εύκολη δημιουργία και αποστολή παραστατικών στο myData.
 • Αυτόματη αναβάθμιση προγράμματος χωρίς επέμβαση τεχνικού.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω συστήματος ticketing στην ΤΕΣΑΕ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από InfoGate
 • Μόνο 149€ και με δώρο το πρώτο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης
Διαβάστηκε 1460 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022 22:40
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια